Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av ny reguleringsplan for Vasøya – planID 5057 202202

Deponi for avfall krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven § 11, jamfør avfallsforskriften § 9-7. I en tillatelse setter Statsforvalteren vilkår som skal ivareta ytre miljø, som blant annet begrensning i typer og mengder avfall, grenseverdi til støy, kontroll på utslipp til vann, tiltak mot flygeavfall, kompetanse om farlig avfall, og lignende.

Teori-kurs i Helsearbeiderfaget Johan Bojer VGS, Fosen VGS og Åfjord VGS

Oppstart 28.02.2023

Påmelding innen 13.02.2023 
Se mer info og påmelding via lenke.

Teoriforberedende kurs helsearbeiderfag 


Undervisning via Teams (Live og mulighet via opptak) i 3 ukers bolker og heldagssamlinger, med planlagt eksamen i november 2023:

uke 1 - Teori på Teams fra kl. 18.00 - 20.30

uke 2 - Oppgavearbeid (selvstyrt)

uke 3 - Felles veiledning på Teams fra kl. 18.00 - ca. 19.30

Heldagssamling ca. 2 ganger i halvåret Åfjord VGS/Johan Bojer VGS - Rissa/Vanvikan

 

Ørland kommune har bosatt nesten måltallet for flyktninger i 2022, og forventer mange flere i 2023, hvorav de fleste er mennesker på flukt fra krigshandlingene i Ukraina.

Vi har nå stort behov for møbler, og håper at du kan bidra. Vi trenger:

 • Salonger og salongbord
 • Lenestoler
 • Spisebord og stoler
 • Kjøkkenbord og stoler

Send oss en mail til ops@orland.kommune.no  eller kontakt Tore Sem, tlf 952 27 013 så henter vi.

Igjen, takk for at du bidrar!

Illustrasjonsbilde

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00.

Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.
Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.

For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte.

Her kan du se oversikt over hvilke områder som er omfattet av ordningen.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  

 • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. 
 • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
 • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her.

 

 

 

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund i hele landet.

Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

Båndtvangen gjelder ikke for enkelte typer jakt- og tjenestehunder under aktiv tjeneste eller trening.

Ørland kommune har ikke egne båndtvangsregler og det er heller ikke avsatt egne områder for å slippe hund i båndtvangstiden.

Utenom den generelle tiden for båndtvang, kan hunder gå løs, dersom den er under kontroll.

Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, og kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig skal den snarest leveres til politiet.

Hvis man bryter reglene for båndtvang, kan man ilegges bot.

Gjeldende regelverk: Lov om hundehold (hundeloven)

 

​Sivilforsvaret minner om at offentlig varslingsprøve vil bli gjennomført

 

ONSDAG 11. JANUAR 2023

 

Det er ønskelig at alle som parkerer ved Bohus og ved Dekkservice for å gå tur på turstien ved Bruholmen nå anbefales å parkere og starte turen sin fra parkeringsplass ved Bruholmen.

Dette er grunnet utbygging av det nye boligfeltet på Bruholmen der entreprenør nå jobber med å lukke kanalen. Det vil derfor være en del transport med større kjøretøy i området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00.

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

 • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
 • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
 • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
 • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider

Ørland kommune og Grøntvedt-gruppen har i de senere år hatt en pågående sak vedrørende betaling av vannavgift. Saken har også vært gjenstand for domstolsbehandling.