Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstart - Høring - Kunngjøring

Oversikt over reguleringsplanarbeider som er satt i gang-, og planer som er under behandling (til høring)  og planer som er egengodkjent / vedtatt (kunngjort) .

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12

 

Reguleringsplan for Reksterberg boligområde - PlanID 1621200302 - Kryss Jernalderveien Hovdeveien

Planutvalget har, i møte 13.10.2020 sak 20/66, godkjent mindre endring av del av reguleringsplan for Reksterberg boligområde, PlanID 1621200302. Endringen gjelder avkjøringskryss fra Hovdeveien (fylkesvei) til Jernalderveien. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planendringen er gjort på bakgrunn av trafikksikkerhetsmessige utfordringer, og endringen vurderes å bidra til vesentlig forbedring av trafikksikkerheten.

 

Norgeskjell AS søker om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Rognsteinan i Ørland kommune. Norgeskjell AS hadde midlertidig tillatelse til produksjon av blåskjell på lokalitet 37997 Rognsteinan frem til 01.01.2020. De søker nå om ny lokalitet med likt formål, areal og produksjonsmåte som de tidligere har hatt godkjent. Lokaliteten ligger i et NFFFA-3 flerbruksområde i Ørland kommune sin gjeldende arealplan. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret, i møte 17.09.2020, vedtatt ny reguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg.

 
 
 
 
 

Kommunens vedtak kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. pbl. § 1-9. Eventuell klage skal sendes til Ørland kommune.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes tre år fra kunngjøringsdato, jf pbl. §§ 32 og 42. Krav fremsettes skriftlig til Ørland kommune

 


Planprogram for detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 23.06.2020, sak 20/34. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16. Formålet med planen er å legge til rette for nytt boligområde.

 

Planutvalgets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget i Ørland kommune i møte 23.06.2020, sak 20/35, å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift. Reguleringsplanen skal også legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet Oddmund Groven AS. Merknader til saken sendes Ørland kommune innen 11.08.2020 pr. post eller epost. Innspill merkes med PlanID-nr.50170149

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget i Ørland kommune i møte 23.06.2020, sak 20/44, å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Planen fremmes som en utvidelse av Ørland flystasjon for å etablere sikringstiltak for flystasjonen. Merknader til saken sendes Ørland kommune innen 11.08.2020 pr. post eller epost. Innspill merkes med PlanID-nr.5015201904

Planforslaget ligger også tilgjengelig her: https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6ebf6c3bbab453e9739a26ab57918fe