Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstart - Høring - Kunngjøring

Oversikt over reguleringsplanarbeider som er satt i gang-, og planer som er under behandling (til høring)  og planer som er egengodkjent / vedtatt (kunngjort) .

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12

 

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak 21/28, godkjent mindre endring av reguleringsplan for Branthaugen boligfelt, planID 1621201510. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak 21/27, godkjent mindre endring av del av reguleringsplan for Nausthylla hyttefelt, planID 16270065. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planprogram for Ottersbo deponi og massemottak er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 27.04.2021, sak 21/26. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16.

illustrasjonsfoto

WSP Norge AS har på vegne av Ellen Reksterberg varslet oppstart av detaljregulering av Tinden (gnr. 182, bnr. 478). Formålet med planarbeidet er å regulere til småhusbebyggelse med tilhørende adkomst.

Frist for å komme med innspill er 19. april 2021.

Detaljreguleringsplan for del av Brekstadbukta – PlanID 5057202102

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Ottersbo pukkverk i Ørland kommune. Planarbeidet berører deler av eiendommene gnr. 182 bnr. 3 og gnr.182 bnr.4.

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtok kommunestyret i Ørland kommune den 17.09.2020 ny kommunal planstrategi for perioden 2020-2024.

Kystplan har på vegne av Mowi ASA varslet oppstart av reguleringsplan for Leikvangbukta. Frist for å komme med innspill er 22. januar 2021

Varsel om oppstart reguleringsplan Leikvangbukta, Ørland kommune 

Oppstartsmøtereferat detaljregulering Leikvangbukta 

Mowi AS søker om permanent utvidelse av biomasse for akvakulturanlegg for stamfisk på lokaliteten 30897 Havsundet i Ørland Kommune, posisjon 63.79953°N 9.44067°Ø (Euref89). Mowi AS har per i dag permanent tillatelse til 780 tonn (1 MTB), samt midlertidig tillatelse til 780 tonn (totalt 1560 tonn) biomasse frem til 01.04.2021. De søker nå om permanent tillatelse på 1560 tonn stamfisk på samme lokalitet.

Kommunestyret har, i møte 29.10.2020, vedtatt ny reguleringsplan for Grova landbruks- og næringsområde, PlanID 50170149. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift, samt å legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg og oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet, Oddmund Groven AS.

Kommunens vedtak kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune.