Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstartvarsel - Reguleringsplan for Reitan næringspark - PlanID 50170152

Klikk for stort bilde  Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for utvidelse av Reitan Næringspark iht. gjeldende kommunedelplans arealdel – (KPA) 2019-2030.
Deler av området omfatter eksisterende reguleringsplan for Reitan Næringspark (PlanID 16270126).

Hensikten med planarbeidet er å utvide Reitan Næringspark med formål tilpasset Fosen renovasjon, og andre virksomheter, med inntil 15000 m2 BRA Næringsbygg.

Planens avgrening er i henhold til gjeldende KPA, med unntak av området for ny avkjørsel fra Fylkesveg 710 (Bjugnveien). Planområdet er gjort noe større, da krysskapasitet for reguleringsforslaget ikke er avklart på nåværende tidspunkt. Dette skal avklares i planprosessen. Avkjørsel fra FV 710 Bjugnvegen, dimensjoneres for høyest forventede trafikkmengde som forventes i forbindelse med aktivitet ved Fosen Renovasjons mottaksanlegg for søppel og gjenbruk. Reguleringsplanen tilrettelegger for Fosen Renovasjon sitt anlegg ved å ivareta trafikkhensyn og regulere ønsket område for Andre anlegg (1500).

I tilbakemelding fra oppstartsmøte med kommunen er plankonsulent bedt om å redegjøre mer inngående for Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I, pkt 24, som omhandler næringsbygg på over 15000 m2 BRA. Dette er utredet og er sammen med Planinitiativet å finne på http://vollark.no/kunngjoringer/ og Ørland kommunes hjemmeside.

Innspill til planarbeidet sendes Voll Arkitekter AS på epost: firmapost@vollark.no eller per brev til: Voll Arkitekter, Verftsgata 4, 7042 Trondheim, innen 20. mars 2020. Vi kan også kontaktes på telefon: 73 87 38 00.