Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstart - Høring - Kunngjøring

Oversikt over reguleringsplanarbeider som er satt i gang-, og planer som er under behandling (-til høring)  og planer som er egengodkjent /( vedtatt (- kunngjort) .

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12

 

Detaljreguleringsplan for del av Brekstadbukta – PlanID 5057202102

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Ottersbo pukkverk i Ørland kommune. Planarbeidet berører deler av eiendommene gnr. 182 bnr. 3 og gnr.182 bnr.4.

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtok kommunestyret i Ørland kommune den 17.09.2020 ny kommunal planstrategi for perioden 2020-2024.

Kystplan har på vegne av Mowi ASA varslet oppstart av reguleringsplan for Leikvangbukta. Frist for å komme med innspill er 22. januar 2021

Varsel om oppstart reguleringsplan Leikvangbukta, Ørland kommune 

Oppstartsmøtereferat detaljregulering Leikvangbukta 

Mowi AS søker om permanent utvidelse av biomasse for akvakulturanlegg for stamfisk på lokaliteten 30897 Havsundet i Ørland Kommune, posisjon 63.79953°N 9.44067°Ø (Euref89). Mowi AS har per i dag permanent tillatelse til 780 tonn (1 MTB), samt midlertidig tillatelse til 780 tonn (totalt 1560 tonn) biomasse frem til 01.04.2021. De søker nå om permanent tillatelse på 1560 tonn stamfisk på samme lokalitet.

Kommunestyret har, i møte 29.10.2020, vedtatt ny reguleringsplan for Grova landbruks- og næringsområde, PlanID 50170149. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift, samt å legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg og oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet, Oddmund Groven AS.

Kommunens vedtak kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune.

Reguleringsplan for Reksterberg boligområde - PlanID 1621200302 - Kryss Jernalderveien Hovdeveien

Planutvalget har, i møte 13.10.2020 sak 20/66, godkjent mindre endring av del av reguleringsplan for Reksterberg boligområde, PlanID 1621200302. Endringen gjelder avkjøringskryss fra Hovdeveien (fylkesvei) til Jernalderveien. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planendringen er gjort på bakgrunn av trafikksikkerhetsmessige utfordringer, og endringen vurderes å bidra til vesentlig forbedring av trafikksikkerheten.

 

Norgeskjell AS søker om akvakulturtillatelse for blåskjell på ny lokalitet Rognsteinan i Ørland kommune. Norgeskjell AS hadde midlertidig tillatelse til produksjon av blåskjell på lokalitet 37997 Rognsteinan frem til 01.01.2020. De søker nå om ny lokalitet med likt formål, areal og produksjonsmåte som de tidligere har hatt godkjent. Lokaliteten ligger i et NFFFA-3 flerbruksområde i Ørland kommune sin gjeldende arealplan. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret, i møte 17.09.2020, vedtatt ny reguleringsplan for Meldalsveien, Hårberg.

 
 
 
 
 

Kommunens vedtak kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. pbl. § 1-9. Eventuell klage skal sendes til Ørland kommune.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes tre år fra kunngjøringsdato, jf pbl. §§ 32 og 42. Krav fremsettes skriftlig til Ørland kommune

 


Planprogram for detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 23.06.2020, sak 20/34. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16. Formålet med planen er å legge til rette for nytt boligområde.

 

Planutvalgets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.