Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstart - Høring - Kunngjøring

Oversikt over reguleringsplanarbeider som er satt i gang-, og planer som er under behandling (til høring)  og planer som er egengodkjent / vedtatt (kunngjort) .

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12

 

Planprogram for Gullvika er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune i møte 25.05.2021, sak 21/30. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for næringsområder på land med tilliggende sjøområde for stamfiskproduksjon, i tillegg til annen akvakultur- og næringsvirksomhet.

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak21/29, godkjent mindre endring av reguleringsplan for Lysøbakk hyttefelt, planID 16270108. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak 21/28, godkjent mindre endring av reguleringsplan for Branthaugen boligfelt, planID 1621201510. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak 21/27, godkjent mindre endring av del av reguleringsplan for Nausthylla hyttefelt, planID 16270065. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Planprogram for Ottersbo deponi og massemottak er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 27.04.2021, sak 21/26. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16.

illustrasjonsfoto

WSP Norge AS har på vegne av Ellen Reksterberg varslet oppstart av detaljregulering av Tinden (gnr. 182, bnr. 478). Formålet med planarbeidet er å regulere til småhusbebyggelse med tilhørende adkomst.

Frist for å komme med innspill er 19. april 2021.

Detaljreguleringsplan for del av Brekstadbukta – PlanID 5057202102

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles med dette at det igangsettes reguleringsplanarbeid for Ottersbo pukkverk i Ørland kommune. Planarbeidet berører deler av eiendommene gnr. 182 bnr. 3 og gnr.182 bnr.4.

I henhold til plan- og bygningsloven §10-1 vedtok kommunestyret i Ørland kommune den 17.09.2020 ny kommunal planstrategi for perioden 2020-2024.

Kystplan har på vegne av Mowi ASA varslet oppstart av reguleringsplan for Leikvangbukta. Frist for å komme med innspill er 22. januar 2021

Varsel om oppstart reguleringsplan Leikvangbukta, Ørland kommune 

Oppstartsmøtereferat detaljregulering Leikvangbukta