Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Oppstart - Høring - Kunngjøring

Oversikt over reguleringsplanarbeider som er satt i gang-, og planer som er under behandling (til høring)  og planer som er egengodkjent / vedtatt (kunngjort) .

I henhold til plan- og bygningslovens kap. 11 og 12

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av ny reguleringsplan for Vasøya – planID 5057 202202

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av ny reguleringsplan for Holmhaugen.

Hensikten med planen er å legge til rette for videre utvikling av Holmhaugen for fremtiden. Aktuelle formål vil være næringsbebyggelse med tilhørende anlegg, kai og adkomstvei, havneområde for Forsvarets bruk og havneområde i sjø. Noen av sjøhusene inn mot Uthaug er også tatt med i kunngjort område for vurdering av ny bruk av disse. Planen skal være et forutsigbart og hensiktsmessig styringsverktøy for industri- og havneområdet Holmhaugen både for næringsaktører på området og for naboer og brukere av området omkring.

Ørland kommune har fastslått at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning eller utarbeidelse av planprogram.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for Reitan næringspark ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 21.06.2022, sak 22/047.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av eksisterende næringspark på Reitan, samt for etablering av renovasjonsanlegg og nødvendig infrastruktur.

Merknader til reguleringsarbeidet sendes til Ørland kommune pr. post eller e-post til postmottak@orland.kommune.no innen 25.10.2022.
Innspill merkes med planens navn og planID 5057202108.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Gullvika, planID 5057202101 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i planutvalget 23.08.2022, sak 22/057.

 

Detaljregulering for Botngård Vestre legges ut til offentlig ettersyn, iht. pbl. § 12-10. Høringsperioden er fra 05.07.2022 til 15.08.2022.

Ørland kommune har vedtatt planendring av reguleringsplan med navn Underhaugen II og planident 5057 1621201303.  Vedtaket er gjort i samsvar med pbl § 12-14.

Kommunestyret har i møte 19.05.2022 vedtatt Detaljregulering med navn Ottersbo massetak/deponi og planident 5057 202004.

Kommunestyret har i møte 17.03.2022 vedtatt Detaljregulering med navn Brekstadbukta småhusområde og planident 5057202102.

Kommunestyret har, i møte 17.03.2022, vedtatt revidering av reguleringsplan for Mebostad B14, PlanID 16270138. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, varsles det oppstart av planendring av reguleringsplan for Sannan.