Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Mebostad B14 – PlanID 16270139

Kommunestyret har, i møte 17.03.2022, vedtatt revidering av reguleringsplan for Mebostad B14, PlanID 16270138. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Plankart Mebostad B14Formålet med reguleringsendringen er å regulere åpen løsning for bekk langs Kottengsveien. I gjeldende plan er det regulert lukket bekk i rør.

Kommunens vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Trøndelag. Frist for å klage på vedtaket er satt til 15. april 2022. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune. Mulige krav om erstatning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt skriftlig senest tre år etter denne kunngjøringen.

 

Saksframlegg:

Sluttbehandling - Detaljregulering for Mebostad B15 - planid 16270139

Plandokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Merknadsbehandling

Sammenstilling av høringsuttalelser

Tekniske tegninger

Notat - Kottengsbekken

Dimensjoneringsnotat - Kottengsbekken

Oppstartsmøtereferat

ROS-analyse

Geoteknisk prosjektering

Tredjepartskontroll

VA-plan

Rapport Nevina