Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Nedgravde oljetanker

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom, er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Ring 110 ved lekkasje

Akutt forurensning ved oljelekkasje skal meldes Fosen brann- og redningstjeneste IKS på telefon 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig oljesøl. De sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Oljetankens eier er ansvarlig ved en eventuell lekkasje. En lekkasje kan skade blant annet bygninger, grunn, vann og vassdrag. Ta derfor kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma så snart som mulig, for å begrense skaden raskt og riktig.
 

Tanken min er tatt ut av bruk - må jeg fjerne den?

En nedgravd oljetank som er tatt ut av bruk skal fjernes, fordi den utgjør en forurensningsfare. En tank bør anses som tatt ut av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

Generelt anbefaler vi at alle oljetanker - uavhengig av alder og om de er nedgravde eller ikke - tømmes og renses snarest mulig etter at de tas ut av bruk, for å hindre lekkasje. Også innendørs tanker korroderer fra innsiden, på grunn av kondensvann som samles på bunnen av tanken gjennom flere års bruk. Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom.

I enkelte tilfeller kan du likevel søke kommunen om å få la tanken ligge. Den må da tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse. Dispensasjon kan gis hvis tanken er uforholdsmessig vanskelig å fjerne, for eksempel hvis den ligger under bærende konstruksjon, er svært vanskelig å komme til med gravemaskin, eller hvis fjerning vil forårsake skader på grunnmur og lignende. Vi gir i utgangspunktet ikke dispensasjon hvis tanken ligger under offentlig fortau, vei eller lignende. Ta kontakt med Miljøenheten ved spørsmål om dette.

Merk at fjerning av den nedgravde tanken er den sikreste måten å avdekke oljeforurensning under tanken. Derfor anbefaler vi at du fjerner tanken selv om du kan ha rett på dispensasjon. Merk også at en gjenfylt tank vil være vanskeligere å håndtere ved framtidige gravearbeid på eiendommen. Det er eier av tanken som har plikt til å unngå forurensning etter forurensningsloven § 7. Får du dispensasjon fra kommunen, vil du fortsatt være ansvarlig hvis det oppdages lekkasje.

Hvis du får dispensasjon, så anbefaler vi at tanken trykktestes og/eller inspiseres innvendig for å kontrollere om den er lekk. Deretter skal tanken tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse som grus, pukk eller lignende. NB: Tanken må ikke fylles med væske, da denne kan lekke ut: Tanken, massene og eventuelle installasjoner over tanken - vil da kunne kollapse.
 

Meldeplikt

Arbeid vedrørende oljetanker er meldepliktig. Nedgraving av ny oljetank skal meldes til Ørland kommune ved senest en måned før tanken graves ned.

Oppgraving og fjerning av tank skal også meldes, og dokumentasjon på levering til godkjentmottak sendes Ørland kommune.

Om du tidligere har fjernet eller installert en oljetank uten å melde fra, er det viktig at du
melder inn i etterkant. Dette for å hjelpe oss med til enhver tid å ha et oppdatert register over oljetanker i kommunen. 

Kontakt Ørland kommune hvis du har spørsmål om nedgravde oljetanker eller søknaden, enten på e-post til marion.hepso@orland.kommune.no, på telefon 918 26 463, eller til sentralbordet: 72 54 25 50.