Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Vannforvaltning

Vann – kilden til alt liv.

Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Likevel har mange vannforekomster har flere vannforekomster i Ørland dårlig miljøtilstand, og medfølgende dårlig kvalitet. Tilstanden i elver, innsjøer og kystvann i Ørland kommune er presentert i kartet som du finner nederst i denne saken, og hvis du vil finne ut mer om miljøtilstanden i de ulike vannforekomstene kan du gå inn i karttjenesten Vann-nett Portal. For å sikre at vi har rent vann, som drikkevann, badevann og i resten av vannkildene rundt oss, er helhetlig og samordnet vannforvaltning helt avgjørende.

Et godt vannmiljø er viktig av flere grunner, blant annet:

 • God drikkevannskvalitet
 • Naturmangfoldet i og rundt vannforekomstene
 • Friluftslivet i og rundt vannforekomstene
 • God badevannskvalitet
 • Fiske, både av fritidsrettet og kommersiell art
 • Jordbruk

Rammene for vannforvaltningen i Norge og i kommunen er gitt i vannforskriften, som er den norske gjennomføringen av EU sitt vanndirektiv. Vannforskriften setter miljømål for alt vann i Norge, og har som utgangspunkt at alle vannforekomster skal beskyttes mot forringelse, forbedres og restaureres med sikte på minimum god økologisk og kjemisk tilstand (altså grønn eller blå farge i kartet nederst i saken).

Kommunen er ansvarlig for gjennomføring av en rekke oppgaver i vannforvaltningsarbeidet, både som myndighet for en rekke sektorlover, men også etter vannforskriften. I dette arbeidet er det nødvendig å gjennomføre tiltak blant annet for å:

 • Hindre forurensning fra avløp, herunder både kommunale og private anlegg
 • Hindre forurensning fra jordbruksområder
 • Kartlegge tiltak for å hindre flom
 • Gjenåpne og/eller restaurere bekker og elver
 • Utbedre vandringshindre og tilrettelegge for gode oppvekst- og leveområder for fisk og andre vannlevende organismer

For å sikre helhetlig og samordnet forvaltning av vannforekomstene er Ørland kommune en del av Nordre Fosen vannområde, sammen med kommunene Indre Fosen, Åfjord og Osen. Følg lenken under for mer informasjon om Nordre Fosen vannområde.

Nordre Fosen vannområde

Gjennom samarbeidet i Nordre Fosen vannområde ble det i 2015 opprettet en interkommunal arbeidsgruppe for spredt avløp. Siden den gang har det blitt vedtatt en lokal forskrift for spredt avløp og en tiltaksplan for arbeidet med opprydding i spredt avløp for perioden 2021-2027. Følg lenken under for mer informasjon om spredt avløp-prosjektet på Indre Fosen kommune sin nettside.

Opprydding i spredt avløp på Fosen

 

Tilstanden til vannforekomstene i Ørland kommune. Kart hentet fra Vann-nett Portal (https://vann-nett.no/portal/#/mainmap)