Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Motorferdsel i utmark

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. For å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag.

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdsellova) har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner for motorferdsel til visse nytteformål som er nærmere beskrevet i lov om forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag. Det er et krav om at all motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulemper for naturmiljø og mennesker.

For all motorferdsel i utmark skal grunneiers tillatelse være innhentet. Dette gjelder selv om kommunen har gitt tillatelse eller kjøring kan skje uten tillatelse fra kommunen.

Vi gjør oppmerksom på at innenfor naturvernområder må det innhentes egne tillatelser fra vernemyndigheten (Fylkesmannen i Trøndelag).

Motorferdsel på snødekt mark

Uten søknad – Kjøring for følgende formål er tillatt på snødekt mark:

 • Formål som tillates for barmarkstransport uten søknad (se nedenfor).
 • Nødvendig transport for drift av turistanlegg (overnattings- og serveringssteder, skiheiser m.v.) som ikke ligger til brøytet bilveg.
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse.
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for konkurranser, når det foretas av kommuner, hjelpe korps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser etter oppdrag fra forskningsinstitusjon.
 • Nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel.
 • Praktisk kjøretrening på nærmere fastsatte områder ved obligatorisk opplæring for beltemotorsykkelførere.
 • Transport i forbindelse med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og annet hjortevilt ved veg eller jernbane.

Etter søknad - Kommunen kan, etter søknad, tillate nyttekjøring med snøscooter for:

 • Ervervsmessig transport (leiekjøring).
 • Transport for funksjonshemmede (personer som på grunn av alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet går ikke inn under denne bestemmelsen)
 • Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra veg når det i området ikke er mulig å få leid transport.
 • Kjøring i utmarksnæring.
 • Transport av ved utover det som er direkte tillatt uten søknad.
 • Gruppeturer til bestemte turmål for beboere på helse- og omsorgs institusjoner, medlemmer av pensjonistforeninger eller ideelle organisasjoner.

Motorferdsel på barmark

Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark. Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark i denne forbindelse.

Uten søknad - Kjøring for følgende formål er tillatt på barmark:

 • Politi, ambulanse og rednings tjeneste.
 • Offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste.
 • Offentlig post- og teletjeneste.
 • Nødvendig person- og godstransport til og fra faste bosteder.
 • Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring.

Jakt, fangst, fiske og bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse. Det er heller ikke adgang til kjøring for tilsyn av sau på beite.

 • Forsvarets øvelser forflytninger og transporter.
 • Anlegg og drift av veger og større anlegg.
 • Rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkes transportloven.
 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort.
 • Nødvendig transport i for bindelse med fiskekultiveringstiltak i offentlig regi.

Etter søknad

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring. Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder (f.eks. fiske, jakt, bærplukking, sanking av mose), turist- og reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv. forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Det kan kun gis tillatelse for transport langs traktorvei. Kommunen kan også tillate nyttekjøring for andre formål når det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. På grunn av de store terrengskadene slik kjøring gir, skal barmarkskjøring kun tillates i helt spesielle tilfeller.

Etter lov om motorferdsel i utmark § 4 bokstav c er motorferdsel tillatt i blant annet jord- og skogbruksnæring. Her er det bare kjøring som er nødvendig i næring som er tillatt og det må dreie seg om reell næringsmessig virksomhet med et visst omfang og inntektsmessig betydning. Kjøring til hytte/seter som ikke er å betrakte som nødvending i næringen er dermed ikke tillatt, f.eks. rene fritidsturer med familien, selv eieren av hytta/setra driver et gårdsbruk. Slik transport vil kreve tillatelse etter motorferdselforskriften § 5 bokstav c, og det må sendes søknad til kommunen. Eventuelt kan transporten utføres av leiekjører. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i brev til alle kommunene i Sør-Trøndelag kommet med en presisering av regelverket innen motorferdsel i utmark, jf. vedlagte brev (.pdf).