Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Klima, miljø og natur

Kommunen har en rekke ansvarsområder og virkemidler for å ivareta natur, sørge for et rent miljø, redusere klimagassutslipp og tilpasse seg et endret klima. Klimatilpasning, ivaretakelse av naturmangfold, forurensning til jord og lokalt vann har i stor grad lokal innvirkning, og vil påvirke livsgrunnlaget for fremtidens innbyggere i Ørland. Utslipp av klimagasser er derimot en global utfordring som også får innvirkning andre steder enn der utslippene skjer. Likevel er begrensning av klimagassutslippene i stor grad avhengig av lokal handling og gjennomføring av tiltak. I dette arbeidet har kommunen flere viktige roller: som forvalter, myndighet, regulator, pådriver og ansvarlig for en stor del av aktivitetene og forbruket som foregår i kommunen. Kommunen kan bidra direkte, gjennom god planlegging og forvaltning av egen virksomhet, eller indirekte gjennom regulering og påvirkning på kommunens næringsliv og innbyggere.

For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel har det blitt utarbeidet et oversiktsdokument for klima, miljø og naturmangfold i Ørland kommune. Det er ment som et verktøy i kommunens arbeid med klima, miljø og naturmangfold i kommunal planlegging og saksbehandling, og gir en god innføring i hvordan situasjonen er for kommunen i 2022. 

Klima, miljø og naturmangfold. Oversiktsdokument til kommuneplanens samfunnsdel (2022-2034)

Oversikt over direkte utslipp av klimagasser fra Ørland. Illustrasjon hentet fra www.klimarisiko.kbn.no

Klimagassutslipp og klimatilpasning 
Det er to fokusområder for kommunens klimaarbeid: redusere klimagassutslipp i kommunen og tilpasse samfunnet for de endringene som følger av klimaforandringer. 

Når det kommer til utslipp av klimagasser kan dette avgrenses til direkte utslipp, altså de utslippene som fysisk skjer innenfor kommunegrensen, eller til indirekte utslipp (også kjent som fotavtrykk) som omhandler alle utslipp som kan knyttes til aktiviteter i kommunen, men hvor selve utslippet også kan skje utenfor kommunen. For å se de direkte utslippene fra Ørland kommune kan du trykke på lenken under. Den fører til nettsiden Trøndelag i tall, som er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag for å sikre et godt statistisk kunnskapsgrunnlag for kommunene i Trøndelag. Inne på siden må du velge "Ørland" i nedtrekksmenyen merket "Kommune" på høyresiden av vinduet.

Klimagassutslipp Ørland - Trøndelag i tall

Indirekte utslipp for en hel kommune er vanskeligere å beregne, fordi det avhenger av så mange faktorer. Likevel finnes det muligheter for å se indirekte utslipp fra innbyggerne i kommunen, men da er ikke indirekte utslipp fra verken næring eller landbruk inkludert. Merk også at datagrunnlaget er annerledes enn det som ligger til grunn for statistikken fra Trøndelag i tall, det er dermed ikke direkte sammenlignbart når det kommer til utslippsstørrelsene. Følg lenken under for å komme til tjenesten Folkets Fotavtrykk, hvor du kan zoome inn i kartløsningen for så å velge Ørland kommune. 

Innbyggernes indirekte utslipp - Folkets Fotavtrykk

Vi ser allerede virkninger av endringer i klimaet, så det å tilpasse oss til dette er helt avgjørende for at vi skal kunne bo trygt og trives også i fremtiden. Norsk klimaservicesenter har utviklet en klimaprofil som viser de forventede klimaendringene for Sør-Trøndelag. For en mer visuell fremstilling av hvordan man ser for seg at klimaet kan bli i fremtiden, med tanke på de forandringene som blant annet økte klimagassutslipp har ført til, kan du følge lenken under for å komme til NRK sin presentasjon av Ørland i år 2100. Hvordan er det å bo i kommunen da, mon tro?

Klimaendringenes betydning for Ørland kommune - NRK

Miljø avfallshåndtering, vannforvaltning og forurensning til jord, luft og vann
På miljøsiden er kommunen blant annet ansvarlig for avløps- og avfallshåndtering, forurensning og forsøpling fra private, gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet, samt enkelte andre områder. Følg lenkene under for mer informasjon om de ulike sidene av kommunens arbeid med miljø:

Avfallshåndtering - Fosen Renovasjon IKS

Forurensning

Vannforvaltning

Motorferdsel i utmark

Natur og friluftsliv
Ørland kommune har en meget variert natur, og huser en rekke truede og viktige arter og naturtyper med både nasjonal og internasjonal verdi. Eksempler på dette er et bredt spekter av fuglearter, lavflora, bløtbunnsområder (sand- og mudderbunn i strandsonen), strandeng og boreal regnskog.

Roret kulturforetak sørger for tilretteleggging for naturopplevelser og friluftsliv i kommunen.

Besøkssenter våtmark Ørland

Orland.no - oversikt over turstier, gapahuker, badesteder og informasjon om fuglelivet i Ørland