Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

NAV Ørland

Besøksadresse: Maren Juelsgate 1, Brekstad (Libra kjøpesenter)

Postadresse: NAV Ørland, postboks 301, 7129 Brekstad

Åpningstid for drop-in:

Mandag, onsdag og torsdag 12.00-14.00

Du kan også nå oss på NAV.no/ditt NAV, på tlf. 55553333 

Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende regler for smittevern.

www.nav.no 

Sosiale tjenester i NAV

Hovedoppgave er nedfelt i formålsparagrafen til Sosialtjenesteloven. NAV skal gjennom de sosiale tjenestene bedre levekårene for vanskeligstilte og bidra til sosial og økonomisk trygghet. Herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. NAV skal fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

NAV skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, samt bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.

Oppfølging av ungdom er en prioritert oppgave i NAV Ørland og våren 2016 kom vi i gang med ungdomsgruppa «Æ vil».

Les mer om «Æ vil» 

 

Økonomisk stønad

Økonomisk stønad er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

Saksbehandlingstiden for økonomisk sosialhjelp varierer. Hvis den er mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis hjelpebehovet er akutt, skal du få et raskt svar.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler er ligningsattest, lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege.
 

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Økonomisk sosialhjelp

Slik søker du og hva kan du søke om. Vi viser deg også andre muligheter.

tjenester.nav.no

 

Opplysning, råd og veiledning

NAV sin plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

Hvis NAV ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

NAV kan gi råd og veiledning knytta til f.eks.

• Arbeids- og utdanningsspørsmål

• Bolig, midlertidig botilbud (nødsituasjon)

• Bostøtte- og tilskuddsordninger,

• Familie og samlivsutfordringer (ikke mekling)

• Rus/henvisning til og samarbeid med rustjenesten

• Sosiale utfordringer

• Ytelses spørsmål

• Økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Søknad om økonomisk rådgivning får du i Jobbsenteret på NAV kontoret.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. 

Du og NAV-veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde:

- arbeidsrettede aktiviteter

- opplæringsaktiviteter

- tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet.

 

Nyttige lenker:

Hjemmeside NAV - økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning

Hjemmeside NAV - sosiale tjenester 

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad 

NAV-loven 

Standardbudsjett - forbruksutgifter for ulike husholdninger

 

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker. I Ørland kommune er det NAV som behandler søknadene.

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Sjekk om du kan få bostøtte  

 

Du kan søke bostøtte elektronisk. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Papirsøknader skal du sende til NAV Ørland, postboks 301, 7130 Brekstad.

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra om endringene.

Meld fra om  endringer.  

Informasjon om bostøtte. Du kan også henvende deg til NAV Ørland for å få hjelp og veiledning.

Startlån

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte. På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. Dette skyldes blant annet at norske skatteregler gjør det gunstig å eie bolig. Siden det koster mye å kjøpe og selge en bolig øker risikoen for tap jo kortere tidsperspektiv man har når man kjøper bolig. Det anbefales derfor å legge et langsiktig perspektiv til grunn ved kjøp av bolig med startlån.

Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og hvor lenge det kan være aktuelt å bli boene i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ.

Brosjyre om startlån

Søk om startlån

Kontakt

NAV Ørland

55 55 33 33

Kontakt

NAV Ørland
Maren Juelsgate 1, Brekstad (Libra kjøpesenter)
55553333