Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Pårørendeutvalg

Mandat

I Ørland kommune skal vi jobbe systemisk. Dette innebærer å tenke helhetlig, relasjonelt og sammenhengende. Det betyr også at utfordringer og løsninger finnes i relasjonen mellom menneskene heller enn i individet alene, og omhandler i stor grad familie- og nettverksarbeid.

Pårørendeutvalget skal være bindeleddet mellom pårørende og helse-tjenester i Ørland kommune og er et høringsorgan inn til politiske fora.

Formål

● Pårørendeutvalget er et bindeledd mellom beboere/brukere, pårørende og ledelsen i helse og familie, og skal sørge for at beboernes og pårørendes interesser på en saklig framstilt måte, blir drøftet og fulgt opp

● Pårørendeutvalget skal ikke uttale seg i saker som gjelder tjenester til enkeltpersoner eller personalsaker. Dette kan komme i konflikt med lovverk som regulerer personvern og taushetsplikt

● Pårørendeutvalget skal kun diskutere og behandle beboer/bruker- og pårørendeerfaringer på generelt grunnlag

● Pårørendeutvalget skal ikke behandle enkeltsaker

Oppnevning og sammensetning

● Pårørendeutvalget for hele helse og familie i Ørland hadde sitt første møte desember 2019

● Pårørendeutvalget på helse og familie Ørland består av pårørende medlemmer, enhetsledere, og ansattrepresentanter

● Leder og medlemmer i pårørendeutvalget velges for ett år i gangen

● Medlemmer til pårørendeutvalget kan re‐oppnevnes

● Medlemmer i pårørendeutvalget bør ikke være ansatt innenfor helse og familie i Ørland kommune

 

Medvirkning

● Holde seg orientert om resultatet av kvalitetsarbeidet innenfor helse og familie, samt kvalitetsindikatorer og ventetid på langtidsplass

● Holde seg orientert om medarbeiderundersøkelser/brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i forbedringsarbeidet

● Pårørendeutvalget er representert i den årlige vernerunden for pasienter/beboere på institusjon og heldøgns bemannet omsorgsboliger, og omsorgsboliger innenfor Helse og Familie.

● Kommunikasjon og samhandling med pårørendekoordinatoren

 

Saker og oppgaver

● Pårørendeutvalget har ordinært fire møter i året

● Pårørendeutvalget bør være høringsorgan i saker som gjelder brukermedvirkning og utviklingsarbeid innenfor helse og familie, Kommunedelplan helse- og familie, og årsrapport-resertifisering Livsglede for eldre(sykehjemmet)

● Pårørendeutvalget arrangerer to sosiale tilstelninger i året med f. eks hyggekveld med kaffeservering

● Pårørendeutvalget kommer med forslag til livsgledeaktiviteter

 

Pårørendeutvalg - 2023:

Leder: Astri Sonja Groven-Pårørenderepresentant Sykehjem -og heldøgns bemanning

Nestleder: Ole Julius Ringstad- Pårørenderepresentant for innbyggerne utenfor tjenestene

Sekretær: Jane Beathe Bakken- Pårørendekoordinator 

 

Maalfrid Aarsund Strand - Pårørenderepresentant Oppfølgingstjenesten, miljøavd. for voksne          

Gunhild Eidberg Lien - Pårørenderepresentant miljøavd.for voksne

Harrieth Jakobsen - Pårørenderepresentant Familie og forebygging-psykisk helse og rus 

Sara Caroline Røstad- Pårørenderepresentant for Bolig- og avlastningstjenesten for barn og unge

Marie Grebstad- Pårørenderepresentant for Bolig- og avlastningstjenesten for barn og unge

Karen Lund Rasch Aune - Representant fra enhetsledergruppen, Helse og familie

 

Saker som ønsker å fremmes i pårørendeutvalget, meldes til Leder; astrisonja@hotmail.com 

Pårørendeutvalget ønsker å være delaktig i avgjørelser i tjenesteområdene der pårørende er berørt for å komme med en høringsuttalelse.

Det er også mulighet for å delta i pårørendeutvalgsmøte for å fremme agenda el saker gjeldende pårørende; Meldes til Leder i forkant av pårørendeutvalgsmøter

Pårørendeutvalget deltar årlig i utvalgsmøte for Helse og familie.

Pårørendeutvalgsmøter 2023:

14.02.23 kl 15.00-17.00-Sted: Bjugn Helsesenter, møterom Universet 

25.05.23 kl 15.00-17.00- Sted: Brekstad ØMS, Kløverstua/kantina

31.08.23 kl 15.00-17.00- Sted: Bjugn Helsesenter, møterom Universet

30.11.23 kl 15.00-17.00-Sted: Brekstad ØMS, Kløverstua/kantina

Lover og forskrifter

Relevante lover som regulerer plikter overfor pårørende

 

Lover som regulerer kommunale avlastningstiltak for å lette omsorgsbyrden Plikt til pårørendeinvolvering støtte og opplæring. Veiledning og støttetilbud til pårørende

Relevante forskrifter

Stiftelsen Livsglede for eldre, Livsgledekriteriet 8: Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende