Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Pårørendeutvalg

Mandat

I Ørland kommune skal vi jobbe systemisk. Dette innebærer å tenke helhetlig, relasjonelt og sammenhengende. Det betyr også at utfordringer og løsninger finnes i relasjonen mellom menneskene heller enn i individet alene, og omhandler i stor grad familie- og nettverksarbeid. Pårørendeutvalget skal være bindeleddet mellom pårørende og helse-tjenester i Ørland kommune.

Formål

● Pårørendeutvalget er et bindeledd mellom beboere/brukere, pårørende og ledelsen i helse og familie og skal sørge for at beboernes og pårørendes interesser på en saklig framstilt måte, blir drøftet og fulgt opp

● Pårørendeutvalget skal ikke uttale seg i saker som gjelder tjenester til enkeltpersoner eller personalsaker. Dette kan komme i konflikt med lovverk som regulerer personvern og taushetsplikt

● Pårørendeutvalget skal kun diskutere og behandle beboer/bruker- og pårørendeerfaringer på generelt grunnlag

● Pårørendeutvalget skal ikke behandle enkeltsaker

Oppnevning og sammensetning

● Pårørendeutvalget for hele helse og familie i Ørland hadde sitt første møte desember 2019

● Pårørendeutvalget på helse og familie Ørland består av pårørende medlemmer, enhetsledere, og ansattrepresentanter

● Leder og medlemmer i pårørendeutvalget velges for ett år i gangen

● Medlemmer til pårørendeutvalget kan re‐oppnevnes

● Medlemmer i pårørendeutvalget bør ikke være ansatt innenfor helse og familie i Ørland kommune

 

Medvirkning

● Holde seg orientert om resultatet av kvalitetsarbeidet innenfor helse og familie, samt kvalitetsindikatorer og ventetid på langtidsplass

● Holde seg orientert om medarbeiderundersøkelser/brukerundersøkelser og aktiv bruk av resultatene i forbedringsarbeidet

● Pårørendeutvalget er representert i den årlige vernerunden for pasienter/beboere innen helse og familie

● Kommunikasjon og samhandling med pårørendekoordinatoren

 

Saker og oppgaver

● Pårørendeutvalget har fire møter i året

● Pårørendeutvalget bør være høringsorgan i saker som gjelder brukermedvirkning og utviklingsarbeid innenfor helse og familie, Kommunedelplan helse- og familie, og årsrapport-resertifisering Livsglede for eldre(sykehjemmet)

● Pårørendeutvalget arrangerer to sosiale tilstelninger i året med f. eks hyggekveld med kaffeservering

● Pårørendeutvalget kommer med forslag til livsgledeaktiviteter

● Pårørendeutvalget og ansatte arrangerer Dialogkafe to ganger i året med fastsatt tema

 

Pårørendeutvalg - 2021:

 

Leder: Karl Erik Sørensen

Nestleder: Grethe Leding Ringstad

Sekretær: Jane Beathe Bakken, Pårørendekoordinator 

 

Arnt Ragnvald Solem - Pårørenderepresentant Hjemmetjenesten, sone Brekstad

Per Furuvik - Pårørenderepresentant Hjemmetjenesten, sone Bjugn

Maalfrid Aarsund Strand - Pårørenderepresentant Oppfølgingstjenesten, miljøavd. for voksne, avd Brekstad og Bjugn

Harrieth Jakobsen - Pårørenderepresentant Familie og forebygging-psykisk helse og rus, avd Brekstad og Bjugn                 

Erna Henriette Dahl Tyskø - Enhet forvaltning og koordinerende enhet

Karen Lund Rasch Aune - Representant fra enhetsledergruppen, Helse og familie

 

Lover og forskrifter

Relevante lover som regulerer plikter overfor pårørende

Lov av 24. juni 2011 nr. 30, Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (med endringer av 22. juni 2018) (Helse- og omsorgstjeneste loven) 

Lov av 07.02.99 nr. 63 om pasient og brukerrettigheter (med endringer av 20. juli 2018) (Pasient- og brukerrettighetsloven)

Lov av 02.07.99 nr 64 om helsepersonell (med endringer av 20. juli 2018) (Helsepersonelloven)

 

Lover som regulerer kommunale avlastningstiltak for å lette omsorgsbyrden Plikt til pårørendeinvolvering støtte og opplæring. Veiledning og støttetilbud til pårørende

Helse- og omsorgstjeneste loven § 3-1, § 3-3, § 3-6, § 3-10 

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a, § 2-5, § 2-8, § 3-1, § 3-3

Relevante forskrifter

Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenestene 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten 

● Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie Veileder

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten 

Pårørendeplan (2018 – 2022), Ørland kommune (PDF, 2 MB) 

Stiftelsen Livsglede for eldre, Livsgledekriteriet 8: Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende