Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Pårørende koordinator

Jane Beathe Bakken er tilsatt i en 20 % stilling som pårørendekoordinator for Helse og Familie. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen veiledning. 

Jane har kontor på Ørland Medisinske Senter, adm.bygget/Inngang B, og kan til å ta imot henvendelser på kontoret eller pr. telefon. Gjerne avtale på forhånd. Alle pårørende er velkommen innom for en uformell samtale, veiledning eller spørsmål.

Ta gjerne kontakt pr telefon!

Beskrivelse av mandat, roller og oppgaver

 

Mandat

I Ørland kommune skal vi jobbe systemisk. Dette innebærer å tenke helhetlig og relasjonelt, og at utfordringer og løsninger finnes i relasjonen mellom menneskene heller enn i individet alene. Vi har fokus på styrker og ressurser og tillegger familie- og nettverksarbeid stor vekt.

Pårørendekoordinator skal ikke erstatte allerede eksisterende og lovpålagte tjenester i kommunen. Men skal være bindelendet mellom pårørende, pårørendeutvalg og helse og familie.

Pårørendekoordinator har et mandat innenfor Helse og Familie. Koordinatoren er organisert inn under Forvaltning og administrasjon/koordinerende enhet, og skal samhandle med andre tjenester i kommunen.

Brukermedvirkning er viktig på alle nivå og pårørende skal være med i utformingen av de ulike tilbudene og tiltakene på kommunalt nivå. Dette vil gjøres kontinuerlig under dialog med pårørende. I tillegg vil det være et nært samarbeid med pårørendeutvalget.

Formål

Formålet med å ha en pårørendekoordinator er å sikre bedre samhandling mellom pårørende og helsetjenesten.

Målgruppe

Pårørende til helse- og omsorgstjenestene mellom 0 – 100 år.

Mål

Hovedmålet med en pårørendekoordinator er:

• Styrke og trygge pårørende

• Utvikle tiltak i samarbeid med pårørende

• Øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten.

Pårørendekoordinator utøver sin rolle etter tiltak fra «Pårørendeplan (2018 – 2022)», ut fra hva som er pårørendes behov. Blant annet bidra med å utvikle et felles pårørendeutvalg for enhetene, bistå arbeidet med å utvikle opplæringspakker, og bistå med å starte opp dialogkafe. 

Rolle beskrivelse

Pårørendekoordinator skal være en pådriver for pårørendearbeidet i kommunen, og samtidig være kommunens kontaktpunkt for pårørende. Koordinatoren vil være en veileder og rådgiver for enhetene, slik at det for lagt til rette for systematisk og helhetlig pårørendearbeid. Et bindeledd, som loser pårørende til riktig sted. Det er derfor viktig å ha en god oversikt over hvilke tilbud som finnes i kommunen i dag, og markedsføring av pårørendekoordinatoren.

Rollen til pårørendekoordinator vil kunne utvikles underveis i samråd med pårørende, pårørendeutvalg og enhetsledergruppen.

 

Oppgaver for pårørende koordinator

• Kommunikasjon og samhandling med pårørende. Etablere fast/treffpunkt/møteplass for pårørende

• Bindeledd mellom pårørendeutvalg, Helse- og familie og enhetsledergruppen. 

• Kontakt opp imot og samhandling med pårørendeorganisasjoner og andre frivillige lag/ organisasjoner

• Veiledning/rådgivning til pårørende

• Utvikle opplærings- og veiledningspakker

• Tett samarbeid med kommunens koordinerende enhet

 

 

Kontakt

Jane Beathe Bakken
Pårørendekoordinator/koordinator/veileder
92035559