Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om oppstart av planarbeid - Skaret Opphaug - PlanID 1621201702

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-1,§ 12-3 og § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for eiendommen Skaret, Opphaug på Ørlandet. Reguleringen gjelder for eiendom med gnr/bnr: 82/481.

Området planlegges regulert for utbygging med boligbebyggelse. Planområdet er på ca. 16 daa og formålsregulert som fremtidig boligområde i gjeldende kommuneplans arealdel.  Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt kart over området.

Kommuneplanens arealdel har ingen føringer for utnyttelse for eiendommen. Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning og planavdelingen i Ørland kommune har konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes. Eksisterende vegetasjon vil hensyntas i planleggingen.

Merknader og synspunkter som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes til asas arkitektur as, Yrjarsgate 7, 7130 Brekstad, eller direkte til  asas@as-as.no innen 10.03.2017. Forslagsstiller er Rædergård Bygg as.

Fant du det du lette etter?