Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Utlegging av Planprogram til høring og Varsel om oppstart av detaljregulering Brekstad Næringsmiddelpark - PlanID 5015201902

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, 12-9 og 14-2 og Forskrift om konsekvensutredning varsles oppstart av offentlig reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Brekstad næringsmiddelpark, Brekstad, Ørland kommune.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for næringsutvikling med tilhørende infrastruktur samt å beholde deler av området til dagens bruk som LNF, og arealer for forsvaret. Planen inngår som en del av en helhetlig strategi som søker å skape miljømessige og næringsmessige fordeler ved å plassere ulik type næringsmiddelproduksjon på samme område.

Planområdet dekker ca 200 daa. Dette inkluderer 50 daa som i dag er regulert og brukt til næringsformål. Nytt næringsformål vil utgjøre ca 45 daa.

Deler av området er i dag brukt som mottak, lagring og distribusjon av pelagisk fisk. Samtidig er det behov for gartneri og lager for ulike type grønnsaker. Ørland kommune har tatt initiativ til et samarbeidskonsept for landbruks- og fiskeriprodukter, der hovedformålet er å legge til rette for lokal og nasjonal verdiskapning. Et areal med god nok plass og riktig plassering gir muligheter for å foredle råvarene i Ørland kommune.

Deler av planområdet skal reguleres til landbruksformål. Planen skal sikre at det skal kunne drives kontinuerlig landbruk før hvert byggetrinn. Planen skal regulere landbruksareal og næringsareal slik at begge typer bruk får optimale driftsforhold.

Forslagsstiller er Ørland kommune med tegn_3 as som utførende konsulent for arbeidet.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til tegn_3 v/ Sevrin Gjerde, Bassengbakken 1, 7042 Trondheim, eller som epost til  sevrin.gjerde@tegn3.no
innen 27.4.2019. Det bør skilles tydelig mellom høringsmerknader som gjelder planprogrammet og merknader som gjelder reguleringsplanarbeidet. 
 

Fant du det du lette etter?