Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring av detaljreguleringsplan for Nordlund, Vestrått - PlanID 1621201511

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres herved at kommunestyret har egengodkjent reguleringsplan for Nordlund med tilhørende bestemmelser.

Reguleringsplanen er en oppfølging av kommunens arealplan 2014-2026, der Nordlund er vist som framtidig boligområde (B29). 
Områdets areal er på ca. 30,6 daa. Etter bestemmelse i kommuneplanen må arealet bebygges med 3 boenheter/daa.

Hensynet til landskapsområde rundt Austrått har vært viktig i planarbeidet og det har vært tett samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune for å sikre dette. Det er gjort plangrep både med siktakser, vegføringer, tetthet, fargevalg og høyder.

Statens vegvesen kom med varsle om innsigelse og krav om trafikksikker skolevei. Bestemmelser som sikrer dette er lagt inn i reguleringsbestemmelsene.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 og forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremsettes skriftlig til Ørland kommune. 

Krav om erstatning eller innløsning i regulert område må fremsettes innen 3 år fra denne kunngjøring, jf. plan- og bygningsloven §§ 32 og 42. Krav fremsettes skriftlig til Ørland kommune. 

Fant du det du lette etter?