Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Fylkesmannen viser til høring av søknad om utslippstillatelse for Ørland flystasjon av 04.04.2018 og til utredning utarbeidet av Cowi på vegne av Forsvarsbygg oversendt 15.06.2020. Rapporten fra Cowi utreder løsninger for flyavising som i dag blir samlet opp på avisingsplattformen. Fylkesmannen har varslet at det kan bli satt krav om at Forsvarsbygg må lede oppsamlet flyavisingsvæske bort fra kanalene/bekkene og Grandefjæra.

I rapporten er 4 ulike alternativer utredet.

  • Null alternativet – ingen spesifikke tiltak
  • Etablere overføringsledning til sjø med eget utslippspunkt i fjorden
  • Overføre glykolholdig vann til kommunalt nett og renseanlegg
  • Overføre glykolholdig vann til kommunalt utslippspunkt utenom kommunens renseanlegg

 

I møtet 12.12.2019 sak 19/52 vedtok Ørland kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt for energianlegg, samt benytte overgangsregelen i Eskl §§ 3 og 4 for verk og bruk. Eiendomsskattesatsen ble vedtatt til 7 promille av fastsatt eiendomsskattetakst, med unntak av energianlegg i gamle Ørland kommune som har 2 promille (overgangsregel kommunesammenslåing).

Med hjemmel i Eskl. § 15 blir eiendomsskattelisten i Ørland kommune lagt ut til ettersyn i 4 uker fra og med 29. juni 2020. Skattelisten ligger til gjennomsyn på rådhuset og her på kommunens hjemmeside. (PDF, 306 kB)

Eventuell klage sendes:

Ørland kommune

Postboks 43

7159 Bjugn

eller på epost til postmottak@orland.kommune.no


Planprogram for detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 23.06.2020, sak 20/34. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16. Formålet med planen er å legge til rette for nytt boligområde.

 

Planutvalgets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget i Ørland kommune i møte 23.06.2020, sak 20/35, å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift. Reguleringsplanen skal også legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet Oddmund Groven AS. Merknader til saken sendes Ørland kommune innen 11.08.2020 pr. post eller epost. Innspill merkes med PlanID-nr.50170149

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget i Ørland kommune i møte 23.06.2020, sak 20/44, å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Planen fremmes som en utvidelse av Ørland flystasjon for å etablere sikringstiltak for flystasjonen. Merknader til saken sendes Ørland kommune innen 11.08.2020 pr. post eller epost. Innspill merkes med PlanID-nr.5015201904

Planforslaget ligger også tilgjengelig her: https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b6ebf6c3bbab453e9739a26ab57918fe

 

I rapporten kan du se hvordan ørlendingene beskriver sine levevaner sammenliknet med andre kommuner i Trøndelag.

Sikkerhet er i fokus ved alle lufthavner. På ett område er Ørland Lufthavn den mest avanserte i hele Norge.

 Besøk flotte turområder i Ørland kommune og vær med i trekning av gavekort og andre premier 😊 Skriv deg opp i turboka merket SOMMERAKSJON 2020 på.

Barnas Turlag Ørland, folkehelsekoordinator i Ørland kommune og Ørland og Bjugn frivilligsentraler arrangerer sommeraksjon. 

HVEM KAN DELTA?
Alle skolebarn i Ørland kommune (1. – 10 .trinn)
NÅR KAN MAN DELTA?
Perioden er fra 20. Juni til 22. August 2020.

Nå har våre barn og unge startet på skolens sommerferie. Det betyr uker med fritid til lek og aktivitet, gjerne sammen med andre.

Enheten Kommunalteknikk i Ørland kommune har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av blant annet vei, grønt, overvann og kloakk.

Enheten består av 9 personer. Vi søker en ingeniør i det kommunaltekniske fagfeltet som kan forsterke vår enhet.

Fullstendig annonse finner du via Webcruiter.