Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

16.03.20 Ørland kommune har vedtatt restriksjoner for innreise til kommunen - (Opphevet 20.03.20)

Klikk for stort bilde         

 

OPPDATERING 16.3.20: Nye tall for koronasmitte betyr nå at reisende fra Trondheim til Ørland omfattes av vedtaket om hjemmekarantene. Unntak kan gis for personer som utfører samfunnskritiske funksjoner, kommunen kan gi råd om hva som omfattes av dette!

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Ørland kommune søndag 15.03.2020 vedtak med umiddelbar virkning, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd.

 • Vedtaket innebærer at alle som ankommer Ørland kommune etter reiser i fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Vestland, Innland og Viken i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

 • Det er opprettet dialog mellom Ørland flystasjon og kommuneoverlege for å sikre god avklaring på forsvarets samfunnskritiske funksjoner.

 • Andre virksomheter som har spørsmål som gjelder unntak for personell som har samfunnskritiske funksjoner bes ta kontakt på kommunens beredskapstelefon 915 21 483.

 • Det samme gjelder for enkeltvise kommuner med særdeles høyt tall av smittede tilsvarende fylkene nevnt over.

 • Transittopphold på lufthavn i nevnte områder regnes ikke som opphold i området.

 • Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.2020 og gjelder til og med 26.03.2020.

Vedtakets ordlyd er som følger:

Vedtak for Ørland kommune fra 15.03.2020.

Vedtak:

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Ørland kommune søndag 15.03.2020 følgende vedtak med umiddelbar virkning, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

1.
Alle som ankommer Ørland kommune etter reiser i områdene i Norge angitt i punkt 2 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2.
Vedtaket i punkt 1 gjelder per 15.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Vestland, Innland og Viken med begrunnelse i antall bekreftede smittede på 0,18 per 1000 innbyggere eller høyere. Det samme gjelder for enkeltvise kommuner med særdeles høyt tall av smittede tilsvarende fylkene nevnt over. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

3.
Vedtaket gis tilbakevirkende kraft fra og med 10.03.2020 og gjelder til og med 26.03.2020.

4. Ytterligere presisering

 • A: For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden gjelder til enhver tid myndighetenes gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon og for testing.
 • B: Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. Nærkontakter/hustandsmedlemmer ilegges ikke hjemmekarantene.
 • C: Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport. Nærkontakter/hustandsmedlemmer ilegges hjemmekarantene.
 • D: Ledelse av virksomheter som er listet etter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift. Kommunen kan gi råd i forhold til hva som kan regnes som kritiske samfunnsfunksjoner dersom det er tvil om dette.
 • E: For Forsvarets personell anbefales det å opprette egne lister for hva som regnes som kritiske funksjoner. Dette bør vurderes godkjent i samråd med kommuneoverlege.

Rettslig grunnlag:

Smittevernloven § 4-1 femte ledd gir kommuneoverlegen, i kommunestyrets sted, hjemmel til å sette i verk ulike tiltak i hastesaker, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: "Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep."

Vi viser også til Helse og omsorgsdepartementets vedtak av 13-03-20 om Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden.

Begrunnelse:

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon.

Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Her heter det blant annet:

"Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre."

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at ikke alle nye smittetilfeller lenger kan spores tilbake til utlandet.

I Ørland kommune er smittepresset trolig fortsatt lavt; vi har ingen kjente smittetilfeller. Men det er flere påviste tilfeller i nære kommuner i Trøndelag. En smittet person kan ha alt fra lette luftveisplager til betydelig behov for behandling og hjelp fra helsetjenesten. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor kommunen. Kommunen generelt og helse og omsorgstjenesten spesielt har begrenset kapasitet.

Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som en naturlig følge av Folkehelseinstituttets anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.

I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.

Forbudet gjelder for Ørland kommune med mindre annet særskilt blir bestemt.

Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering.

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Brekstad 15.03.2020
Siw-Lindia Leirbakk Ledsaak (sign)
Kommuneoverlege Ørland kommune