Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring: Tildeling av enerett

Som følge av kommunesammenslåingene på Fosen har selskapsavtalen til Fosen Renovasjon IKS blitt oppdatert. I forbindelse med dette har de nye eierkommunene Åfjord, Ørland og Indre Fosen tildelt Fosen Renovasjon IKS enerett med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3.

Kommunestyrene gjorde følgende enerettsvedtak:

Kommunestyret tildeler Fosen Renovasjon IKS enerett på innsamling, transport, behandling og omsetning av alt avfall som kommunen er lovpålagt, og for innsamling og behandling av slam fra slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg mv.

  • Enerettstildelingen skjer med hjemmel i anskaffelsesforskriftens § 2-3.
  • Alle oppgaver som Fosen Renovasjon IKS er tildelt ved enerett skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34.
  • Enerettstildelingen begrunnes med at den valgte løsning gir bedre miljømessig effekt gjennom økt materialgjenvinning og er en løsning som gir lavere gebyr.
  • Enerettstildelingen kunngjøres av kommunen og på selskapets hjemmesider.
  • Fosen Renovasjon IKS kan, for avgrensede oppgaver innenfor selskapets ansvarsområde, tildele enerett videre til andre offentlige organ. Denne enerettstildelingen skal alltid være tidsbegrenset.