Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Kunngjøring av vedtatt planendring for Nausthylla hyttefelt - planID 16270065

Planutvalget har, i møte 27.04.2021 sak 21/27, godkjent mindre endring av del av reguleringsplan for Nausthylla hyttefelt, planID 16270065. Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14.

Byggeområdet for utleiehytter flyttes til eksisterende fylling/planert område. Tidligere område for utleiehytter reguleres/tilbakeføres til grønnstruktur/friområde. I tillegg er alle godkjente tomtefradelinger, interne veger, naust og molo/småbåtanlegg på land ajourført i plan slik at det er regulert som bygd, dvs. iht. FKB-kart.

Kommunens planvedtak kan påklages til Statsforvalteren innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. forvaltningsloven kap. VI. Eventuell klage fremmes skriftlig til Ørland kommune.

Særutskrift
Bestemmelser
Plankart
ROS-analyse
Oppdatert plankart