Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Nasjonale og lokale smitteverntiltak og -anbefalinger gjeldende fra 20.01.21

Ørland kommune har i kriseledelsen drøftet smittesituasjonen i lys av regjeringens tiltak og anbefalinger. Vi har ikke en smittesituasjon som på nåværende tidspunkt krever skjerpede tiltak ut over de nasjonale føringene. Klikk for stort bilde  

Nasjonale tiltak Regjeringen.no

Ørland kommune følger smittesituasjonen nasjonalt, og vurderer oppfølging og tiltak fortløpende.

Det er per nå ingen endring i smitteverntiltakene som følge av skjerpelsene på Østlandet.

Ørland kommune har en smittesituasjon på nåværende tidspunkt som ikke krever skjerpede tiltak ut over de nasjonale føringene.

Vi vil samtidig oppfordre innbyggere og andre som oppholder seg i kommunen om å ha lav terskel for testing.

Vi vil også minne om de nasjonale og lokale smitteverntiltakene gjeldende fra 20.01.2021.

 

Lokale anbefalinger

 • Barnehager, barne- og ungdomsskoler, samt videregående skole skal følge veilederen for "gult nivå".
   
 • Anbefaler bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
   
 • Anbefaler hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
   
 • Ørland kommune oppfordrer til bruk av munnbind på kollektivtransport og på skolebuss for ungdomsskoleelever over 12 år.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

 

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.(Nytt)
 • Det er anbefalt å møtes maks 20 stykker utendørs, 5 stykker innendørs i eget hjem og 10 stykker på privat arrangement i leid lokale.

 

Reiser

 • Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder. (Nytt)

 

Høyere utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne. (Nytt)

 

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene. (Nytt)
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

De fleste private sammenkomster og arrangementer bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

 

Uteliv og serveringssteder

19. januar vedtok Stortinget endring i skjenkeforbudet "Stortinget ber regjeringen sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering." 

 • Ørland kommune vil fra midnatt natt til fredag 22. januar ikke lenger ha totalforbud mot alkoholservering på serveringssteder. Men den nasjonale regelen gjelder: Skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Helsedirektoratets veileder om regler for alkoholservering på serveringssteder:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-arbeidsliv-og-arbeidsmiljo/alkoholservering-pa-serveringssteder  

Klikk for stort bildePlakat om nasjonale tiltak fra 20. januar 2021