Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Informasjon om koronaviruset (covid -19)

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre?

Krisesenteret for Orkdal og omegn er et lavterskeltilbud for personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, og som trenger beskyttelse eller veiledning.

De er tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt.

Du trenger ingen henvisning fra lege eller andre etater for å komme i kontakt med krisesenteret.

De er der for å gi deg hjelp og støtte hvis du føler at du og eventuelt dine barn er i fare, og trenger en trygg havn.

Telefon: 72482410
E-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

 

Fra 10. juli 20 (KL. 0700) TIL 10. august 20 (KL.0900)
ER DET IKKE JORDMORVAKT I ØRLAND OG ÅFJORD.
I denne perioden skal en ved henvendelser i forbindelse med
fødsel, eller andre problemstillinger i svangerskap som krever
rask avklaring, ringe:
ST.OLAV FØDEAVDELING PÅ TLF. 72 57 57 77
VED AKUTT BEHOV FOR HJELP RING 113

Ørland helsestasjon vil i perioden uten vaktberedskap være
bemannet med jordmor mandag og torsdag.
Timeavtale gjøres på tlf. 94 01 16 16/ 94 01 16 17

Ørland kommune har fokus på forebygging av korona-smitte også i perioden med sommerferie.

Ørland kommune har vedtatt å satse på bredbånd for å sikre næringsliv og husstander best mulig infrastruktur. Utbyggingen er et samarbeidsprosjekt med Trøndelag fylkeskommune og NTE Marked AS.

   

Lørdag kommer NRK Sommerbilen til oss og filmer fra området.

Bilen starter turen fra Hasselvika kl. 10.00 og planlegger å være fremme på Brekstad kl. 12.00.

Dersom det blir mange stopp med sommerbilen underveis, kan det  bli en stund å vente før de ankommer Brekstad.

Følg gjerne med og vink dersom du ser bilen eller helikopteret!

Smittevern

Årsaken til at NRK ikke annonserer detaljer rundt reiseruta, er at de vil unngå store folkemengder pga smittevern. 

Se mer om ruten og hvor sommerbilen kjører: https://www.nrk.no/presse/arets-sommer-tv-fra-nrk_-sommerbilen-minutt-for-minutt-1.15022787 

På grunn av ferieavvikling er saksbehandlingskapasitet hos plan- og forvaltningsenheten sterk redusert i perioden fra 10.7.2020 til 17.8.2020

Dette betyr at det kan være krevende å nå frem til en saksbehandler på telefon og det vil være svært begrenset med mulighet for møte med saksbehandlere.

Vi anbefaler alle som har spørsmål om plan- eller byggesak å sende en epost til postmottak@orland.kommune.no Spørsmålet ditt vil da bli videresendt til en tilgjengelig saksbehandler og du kan da vanligvis forvente svar innen ei uke.  

Vi ber om forståelse for at saksbehandlingstid kan være litt lengre enn vanlig.

Vi ønsker alle en god sommer!

 

Petra Roodbol-Mekkes

Enhetsleder plan og forvaltning

 

Fylkesmannen viser til høring av søknad om utslippstillatelse for Ørland flystasjon av 04.04.2018 og til utredning utarbeidet av Cowi på vegne av Forsvarsbygg oversendt 15.06.2020. Rapporten fra Cowi utreder løsninger for flyavising som i dag blir samlet opp på avisingsplattformen. Fylkesmannen har varslet at det kan bli satt krav om at Forsvarsbygg må lede oppsamlet flyavisingsvæske bort fra kanalene/bekkene og Grandefjæra.

I rapporten er 4 ulike alternativer utredet.

  • Null alternativet – ingen spesifikke tiltak
  • Etablere overføringsledning til sjø med eget utslippspunkt i fjorden
  • Overføre glykolholdig vann til kommunalt nett og renseanlegg
  • Overføre glykolholdig vann til kommunalt utslippspunkt utenom kommunens renseanlegg

 

I møtet 12.12.2019 sak 19/52 vedtok Ørland kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt for energianlegg, samt benytte overgangsregelen i Eskl §§ 3 og 4 for verk og bruk. Eiendomsskattesatsen ble vedtatt til 7 promille av fastsatt eiendomsskattetakst, med unntak av energianlegg i gamle Ørland kommune som har 2 promille (overgangsregel kommunesammenslåing).

Med hjemmel i Eskl. § 15 blir eiendomsskattelisten i Ørland kommune lagt ut til ettersyn i 4 uker fra og med 29. juni 2020. Skattelisten ligger til gjennomsyn på rådhuset og her på kommunens hjemmeside. (PDF, 306 kB)

Eventuell klage sendes:

Ørland kommune

Postboks 43

7159 Bjugn

eller på epost til postmottak@orland.kommune.no


Planprogram for detaljregulering av Fosenfjellet, Storfosna er fastsatt av planutvalget i Ørland kommune, i møte 23.06.2020, sak 20/34. Vedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-9 og forskrift om konsekvensutredninger § 16. Formålet med planen er å legge til rette for nytt boligområde.

 

Planutvalgets vedtak om å fastsette planprogram er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages, jf. pbl. § 1-9.

  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok planutvalget i Ørland kommune i møte 23.06.2020, sak 20/35, å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av forslagsstillers husdyrproduksjon og landbruksdrift. Reguleringsplanen skal også legge til rette for oppføring av garasjer, lagerbygg oppstillingsplasser for forslagsstillers entreprenørvirksomhet Oddmund Groven AS. Merknader til saken sendes Ørland kommune innen 11.08.2020 pr. post eller epost. Innspill merkes med PlanID-nr.50170149