Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Skjenkebevilling


Den som skal drive et serveringssted som også skal servere alkoholholdig drikke må ha både serveringsbevilling og skjenkebevilling. Kommunen er ansvarlig for å gi disse bevillingene.  

 

Hvilke krav må du oppfylle? 

 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må være serveringsbevilling før skjenkebevillingen kan utøves. 

 • For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av kommunen. 

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og de må være over 20 år.  

 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på gjeldene skjenkested eller arbeide i virksomheten i form av eierstilling.  

 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven, bevillingshaver (kommunen) har rett til å etterspørre vandelsvurdering.  

 • Skjenkebevillingen kan gis for maksimalt 4 år om gangen, og må fornyes etter dette.  

 

Hvordan søke om skjenkebevilling?  

Du søker om skjenkebevilling i samme søknad som du søker om serveringsbevilling.  
 
Søk serverings- og skjenkebevilling

Les mer om serveringsbevilling her 

 

Vedlegg som må legges ved søknaden: 

 • Plantegninger over lokalets areal, nødutganger og funksjoner.  

 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. 

 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten det søkes om. 

 • Firmaattest fra Brønnøysundregister. 
   

Hvordan behandles søknaden? 

Når komplett søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet og skatt- og avgiftsmyndigheten. Søknad om ny skjenkebevilling behandles av formannskapet. Når vedtak er fattet vil det sendes en elektronisk melding om vedtaket. 

 

Hvor lang tid tar det å få svar? 

Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden, eller søknaden endres i behandlingsperioden. 

 

Hvem får bevilling? 

Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antall salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, næringspolitisk hensyn og hensynet til lokalmiljøet ellers. 

 

Hvordan klage? 

Hvis du vil klage på vedtaket, så kan du gjøre dette skriftlig innen tre uker fra dato du mottok vedtaket. Forklar nøye hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kommunen kan hjelpe deg med veiledning av dette. Hvis kommunen står fast med sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge eller ikke.