Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Verktøy

Salgsbevilling

Hvis du skal åpne en matbutikk der det skal selges øl og cider, må man ha salgsbevilling. Butikker som selger alkohol, må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gir tillatelse til å selge alkoholholdig drikke med minst 2,5 % og høyst 4,7 %.  

Storkiosker, kiosker og bensinstasjoner får ikke salgsbevilling. 
 

Søk salgsbevilling

 

Hvilke krav må du oppfylle? 

Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven, være over 20 år og ansatt i virksomheten. 

 

Hvordan behandles søknaden? 

Kommunen tar imot søknaden for saksbehandling. Deretter henter saksbehandler uttalelser fra politiet, skatte- og avgiftsmyndighetene. Ny bevilling tildeles etter behandling i formannskapet.  

 

Hvor lang tid tar saksbehandlingen?  

Saksbehandlingen begynner når all nødvendig informasjon er på plass, og fra det tidspunktet kan det går 3 måneder før bevilling gis. Ofte kan det gå raskere enn dette.  

 

Hva skjer med bevillingen når det er endringer i virksomheten? 

Ved endring av styrer eller stedfortreder, må dette meldes inn til kommunen. Da må eventuell ny styrer eller stedfortreder ta kunnskapsprøven i salg av alkoholholdig drikke.  

Hvis det er snakk om endringer av driftskonseptet, så må dette også meldes fra inn til kommunen. Da er det nødvendig med ny godkjenning eller ny bevilling.  

Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen. 

 

Hvordan Klage 

Hvis du vil klage på vedtaket, så kan du gjøre dette skriftlig innen tre uker fra dato du mottok vedtaket. Forklar nøye hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kommunen kan hjelpe deg med veiledning av dette. Hvis kommunen står fast med sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge eller ikke.